Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till SFT-förordningen.

Ladda ner:

I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt förordningen. I lagen finns dessutom bestämmelser om Finansinspektionens övervaknings- och utredningsbefogenheter samt möjligheter att vidta sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och återanvändning.

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen om handel med finansiella instrument, lagen om värdepappersfonder, offentlighets-
och sekretesslagen och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2019.

Lagstiftningskedjan