Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen Ds 2017:55

Publicerad

I denna promemoria föreslås en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Ladda ner:

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som ger ekonomisk ersättning under en period av omställning vid ofrivillig arbetslöshet. De argument som i tidigare lagstiftningsärenden har förts fram till förmån för ett karensvillkor, till exempel att mellanliggande arbetslöshetsperioder ska undvikas i samband med arbetsbyte, är fortsatt aktuella. Det är samtidigt viktigt att försäkringen ger individen trygghet i samband med arbetslöshet. För att förbättra den ekonomiska tryggheten för arbetslösa bör antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas.

I protokollet till den europeiska balken om social trygghet, som Sverige har ratificerat, föreskrivs att antalet karensdagar får vara högst sex. Det är angeläget att karensvillkoret ändras så att Sverige uppfyller detta åtagande. Det bedöms därför lämpligt att minska antalet karensdagar till sex. En sådan minskning bedöms inte motverka karensvillkorets syfte.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

    I denna promemoria föreslås en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex. Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)