Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) Ds 2021:4

Publicerad

EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA-förordningen) antogs den 20 juni 2019 och trädde i kraft den 31 juli samma år. Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) ska enligt förordningen vara i drift med egen budget senast den 1 augusti 2021.

Ladda ner:

I denna promemoria övervägs behovet av kompletterande författningsbestämmelser till ELA-förordningen och andra åtgärder för att förordningen ska fungera tillfredsställande i Sverige. Arbetet med promemorian har genomförts i samråd med representanter för arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter.

Eftersom det bedöms att det finns behov av kompletterande bestämmelser till ELA-förordningen föreslås att en ny kompletterande förordning ska införas som ska gälla för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Förvaltningsmyndigheter under regeringen ska ges en allmän behörighet att samverka med ELA, till exempel att medverka i ömsesidiga granskningar mellan medlemsstater. Det föreslås också att endast vissa myndigheter ska kunna samverka med ELA i fråga om samarbete och utbyte av information och när det gäller samordnade och gemensamma inspektioner. En särskild reglering ska gälla för medling. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

När det gäller bekämpning av odeklarerat arbete görs bedömningen att en myndighet bör ha ett sammanhållande ansvar för samarbetet kring sådana frågor. Vidare bedöms att Arbetsmiljöverket bör ges ett samordnande ansvar i frågor som omfattas av ELA-förordningen och som är av betydelse för flera myndigheter.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition