Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare Ds 2015:36

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till genomförande av EU:s direktiv 2014/54/EU om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare. Direktivet ska vara genomfört senast den 21 maj 2016.

Ladda ner:

Direktiv 2014/54/EU innehåller bestämmelser som syftar till att underlätta arbetskraftens fria rörlighet inom unionen. Direktivet ska tillämpas på unionsmedborgare som utövar dessa rättigheter och på deras familjemedlemmar.

I departementspromemorian föreslås att en ny lag införs i syfte att säkerställa att svensk rätt uppfyller direktivets krav på skydd mot ogynnsam behandling för unionsmedborgare som inlett klagomål eller förfaranden för att göra gällande sin rätt till fri rörlighet för arbetstagare och likabehandling. Lagen föreslås innehålla ett förbud mot att vidta repressalier mot den som har anmält eller påtalat att han eller hon har hindrats i utövandet av rätten till fri rörlighet för arbetstagare eller blivit utsatt för diskriminering på grund av nationalitet.

Vidare föreslås att Kommerskollegiums nuvarande uppdrag förtydligas och utökas. Detta så att det uttryckligen framgår att myndigheten har i uppgift att vara ett organ för att främja likabehandling av arbetstagare som utövar sin rätt till fri rörlighet, att vid behov samordna att tillhandahållandet av oberoende hjälp till arbetstagare och deras familjemedlemmar sker i tillräckligt hög grad och att vara kontaktpunkt för samarbetet med kontaktpunkter i andra medlemsstater i frågor som rör fri rörlighet för arbetstagare.

I övrigt görs i Ds:n bedömningen att svensk rätt tillgodoser de krav som ställs i direktivet på tillgång till rättsliga förfaranden och tillgång till oberoende juridisk eller annan hjälp.

Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 21 maj 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare

    Promemorian innehåller förslag till genomförande av EU:s direktiv 2014/54/EU om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare. Direktivet ska vara genomfört senast den 21 maj 2016.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition