Remiss Ds 2015:36 Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare Diarienummer: A2015/1903/A

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på Ds 2015:36 Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare.

Ladda ner:

Remissinstanser:

 1. Riksdagens ombudsmän (JO)
 2. Hovrätten för Västra Sverige
 3. Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen
 4. Arbetsdomstolen
 5. Stockholms tingsrätt
 6. Förvaltningsrätten i Malmö
 7. Justitiekanslern
 8. Domstolsverket
 9. Migrationsverket
 10. Svenska institutet
 11. Kommerskollegium
 12. Försäkringskassan
 13. Socialstyrelsen
 14. Inspektionen för socialförsäkringen
 15. Skatteverket
 16. Arbetsgivarverket
 17. Länsstyrelsen i Jönköpings län
 18. Statskontoret
 19. Statens skolverk
 20. Myndigheten för yrkeshögskolan
 21. Universitets- och högskolerådet
 22. Uppsala universitet
 23. Lunds universitet
 24. Centrala studiestödsnämnden
 25. Boverket
 26. Lantmäteriet
 27. Diskrimineringsombudsmannen
 28. Arbetsförmedlingen  
 29. Arbetsmiljöverket
 30. Sveriges Kommuner och Landsting
 31. Svenskt Näringsliv
 32. Landsorganisationen i Sverige
 33. Sveriges Akademikers Centralorganisation
 34. Tjänstemännens Centralorganisation
 35. Alvesta kommun
 36. Dals-Ed kommun
 37. Dorotea kommun
 38. Filipstads kommun
 39. Gotlands kommun
 40. Göteborgs kommun
 41. Hallstahammars kommun
 42. Haninge kommun
 43. Hudiksvalls kommun
 44. Huddinge kommun
 45. Jönköpings kommun
 46. Kalmars kommun
 47. Katrineholms kommun
 48. Kinda kommun
 49. Kiruna kommun
 50. Knivsta kommun
 51. Kumla kommun
 52. Kungsbacka kommun
 53. Malmö kommun
 54. Olofströms kommun
 55. Sandvikens kommun
 56. Stockholms kommun
 57. Timrå kommun
 58. Trelleborgs kommun
 59. Vansbro kommun
 60. Östersunds kommun
 61. Regelrådet
 62. Svenska institutet för europapolitiska studier
 63. Sveriges advokatsamfund

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 30 september 2015. Vi ser gärna att remissvaren även skickas i elektronisk form via e-post till a.registrator@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), A2015-1903-A, följt av remissinstansens namn. Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i promemorian. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer A2015/1903/A.

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.