Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Enhetlig punktskatt på spel anordnat av kommersiella aktörer Fi2017/04282/S2

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att schablonbeskattningen av vissa spelbord, dvs.
nuvarande restaurangkasinon och spel på fartyg i internationell trafik, ska
tas bort och att detta spel i stället ska beskattas på samma sätt som övriga spel som anordnas av kommersiella aktörer med licens. Förslagen utgår från förslagen i betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) vilka för närvarande bereds inom Regeringskansliet.

Förslagen föranleder ändringar i skatteförfarandelagen samt i förslaget till lag om spelskatt i betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition