Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Mervärdesskatteregler för vouchrar Fi2017/04527/S2

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att det införs regler i mervärdesskattelagen
om den mervärdesskattemässiga behandlingen av vouchrar
(värdebevis). Förslagen innebär att det införs definitioner av vouchrar,
enfunktionsvouchrar samt flerfunktionsvouchrar. Det föreslås också
regler om när mervärdesskatt kan tas ut vid transaktioner med
enfunktionsvouchrar respektive flerfunktionsvouchrar. Vidare finns en
bestämmelse om beskattningsunderlaget vid transaktioner med
flerfunktionsvouchrar. Förslagen är föranledda av ändringar i rådets
direktiv om ett gemensamt för mervärdesskatt. De nya reglerna syftar till ökad enhetlighet och tydlighet. Andra syften är att undvika konkurrenssnedvridningar, dubbelbeskattning och utebliven beskattning.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)