Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Mervärdesskatteregler för vouchrar

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen lämnas förslag på hur vouchrar (värdebevis) ska
behandlas vid uttag av mervärdesskatt. Förslagen innebär att det införs
definitioner av vouchrar, enfunktionsvouchrar samt flerfunktionsvouchrar. Det föreslås också regler om vad som är omsättning vid behandling av enfunktionsvouchrar respektive flerfunktionsvouchrar. Vidare finns en bestämmelse om beskattningsunderlaget vid transaktioner med flerfunktionsvouchrar.
Förslagen är föranledda av ändringar i rådets direktiv
2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt. De nya reglerna syftar bl.a. till ökad enhetlighet och att
undvika konkurrenssnedvridningar, dubbelbeskattning och utebliven
beskattning.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)