Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning Fi2017/04439/S1

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås en särskild reglering vid tillämpning av systemet
med uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av
privatbostad. Förslagen innebär att vid avyttring av privatbostäder under
åren 2017–2027 på grund av betydande samhällsförflyttning får som
ersättningsbostad räknas även en bostad som förvärvas senare än året
efter det år då ursprungsbostaden avyttras, dock inte senare än sjunde
året efter det år då ursprungsbostaden avyttras. Den som gör avdrag för
uppskovsbelopp föreslås lämna uppgift i sin inkomstdeklaration om
uppskovsbeloppet avses att återföras med tillämpning av den särskilda
regleringen.