Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås en särskild reglering vid tillämpningen av
systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad när avyttringen sker på grund av betydande samhällsförflyttning. Som ersättningsbostad får i sådant fall räknas även en bostad som förvärvas senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttras, dock inte senare än sjunde året efter det år då ursprungsbostaden avyttras.

Den som gör avdrag för uppskovsbelopp vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt ska i inkomstdeklarationen lämna uppgift om huruvida uppskovsbeloppet avses att återföras med tillämpning av den särskilda regleringen om uppskov vid betydande samhällsförflyttning.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och gälla för
avyttringar som sker under åren 2017–2027.