Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Fi2019/03975/S1

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att systemet med uppskov med beskattning avkapitalvinster vid avyttring av privatbostad ändras på så sätt att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för avyttringar som sker efter den 30 juni 2020.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.