Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Fi2019/03975/S1

Publicerad

Ladda ner:

I promemorian föreslås att systemet med uppskov med beskattning av
kapitalvinster vid avyttring av privatbostad ändras på så sätt att taket för
uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för
avyttringar som sker efter den 30 juni 2020.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition