Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar Fi2017/04559/S1

Publicerad

Ladda ner:

En medlem som lämnar en ekonomisk förening har som huvudregel rätt att få sin medlemsinsats återbetald. Medlemmens rätt till återbetalning
begränsas dock enligt gällande regler av att föreningen inte får betala ut
ett högre belopp än det som medlemmen en gång betalade in, eventuellt
med tillägg av vad som tillgodoförts medlemsinsatsen genom insatsemission. Även om medlemmens andel i föreningen har ökat i värde, är det alltså inte möjligt att återbetala en medlemsinsats med ett högre belopp än insatsens nominella värde.

I ett utkast till lagrådsremiss, som behandlades vid ett remissmöte den
19 maj 2017, lämnas förslag till en ny lag om ekonomiska föreningar. Det föreslås bl.a. att en arbetskooperativ ekonomisk förening ska få bestämma i stadgarna att en medlem som har gått ur föreningen har rätt att få ut ett belopp från föreningen som överstiger hans eller hennes inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. I denna promemoria lämnas förslag på hur sådana utbetalningar ska behandlas i skattehänseende.

Förslaget innebär att det utbetalda beloppet som huvudregel ska
behandlas som lön till en fysisk person, till den del beloppet överstiger
inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Det
överskjutande beloppet ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst
och föreningen ska ha rätt till avdrag med motsvarande belopp. Beloppet ska vara socialavgiftspliktigt. Dessutom ska skatteavdrag göras.

Om utbetalningen sker till en investerande medlem eller till en medlem
som är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som har sin andel i föreningen inom ramen för sin näringsverksamhet, ska dock det
överskjutande beloppet behandlas som utdelning.

I utkastet till lagrådsremiss föreslås även att det ska införas ett nytt
förfarande för upplösning av en ekonomisk förening utan föregående
likvidation, kallat förenklad avveckling. I denna promemoria lämnas
förslag på förändringar i skattereglerna med anledning av det nya
avvecklingsförfarandet. Ändringarna innebär att förenklad avveckling vid
tillämpningen av vissa bestämmelser får samma inkomstskattekonsekvenser som likvidation. Det lämnas även förslag på en ändring i reglerna gällande behandling av uppgifter i Skatteverket beskattningsdatabas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

    Regeringen föreslår att arbetskooperativa ekonomiska föreningar ska kunna betala tillbaka en medlemsinsats med ett högre belopp än insatsens nominella värde. Det innebär att en medlem ska kunna få del av den värdeökning som skett i föreningen när han eller hon lämnar föreningen. Det som betalas ut ska dock inte få överstiga medlemmens andel av föreningens eget kapital vid den tidpunkt då medlemmen går ur föreningen.

Riksdagsbeslut (1 st)