Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Vissa utbetalningar från arbetskooperativ och beskattning vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar

Publicerad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att arbetskooperativa ekonomiska föreningar
ska kunna betala tillbaka en medlemsinsats med ett högre belopp än
insatsens nominella värde. Det som betalas ut ska dock inte få överstiga
medlemmens andel av föreningens eget kapital vid den tidpunkt då
medlemmen går ur föreningen. Förslaget omfattar alla ekonomiska
föreningar som kännetecknas av att medlemmarna är anställda av
föreningen eller på något liknande sätt deltar med egen arbetsinsats i
föreningens verksamhet.

I lagrådsremissen föreslås vidare att det utbetalda beloppet som
huvudregel ska behandlas som lön till en fysisk person, till den del
beloppet överstiger inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda
medlemsinsatser. Det överskjutande beloppet ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst och föreningen ska ha rätt till avdrag med motsvarande belopp. Beloppet ska vara socialavgiftspliktigt. Dessutom ska skatteavdrag göras. Om utbetalningen görs till en investerande medlem eller till en medlem som är en juridisk person eller en enskild näringsidkare som har sin andel i föreningen inom ramen för sin näringsverksamhet, ska dock det överskjutande beloppet behandlas som utdelning.

I lagrådsremissen En ny lag om ekonomiska föreningar, som
beslutades den 13 december 2017, föreslår regeringen att det ska införas ett nytt förfarande för upplösning av en ekonomisk förening utan
föregående likvidation (förenklad avveckling). I denna lagrådsremiss
lämnas förslag på förändringar i skattereglerna med anledning av det nya avvecklingsförfarandet. Ändringarna innebär att förenklad avveckling vid tillämpningen av vissa bestämmelser får samma inkomstskattekonsekvenser som likvidation. Det lämnas även förslag på en ändring i reglerna gällande behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas.

De lagändringar som rör förslaget om vissa utbetalningar från en
arbetskooperativ ekonomisk förening föreslås träda i kraft den 1 januari
2019. Övriga lagändringar träder i kraft samtidigt

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

    Regeringen föreslår att arbetskooperativa ekonomiska föreningar ska kunna betala tillbaka en medlemsinsats med ett högre belopp än insatsens nominella värde. Det innebär att en medlem ska kunna få del av den värdeökning som skett i föreningen när han eller hon lämnar föreningen. Det som betalas ut ska dock inte få överstiga medlemmens andel av föreningens eget kapital vid den tidpunkt då medlemmen går ur föreningen.

Riksdagsbeslut (1 st)