Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Personlig assistans – Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet S2018/00301/FST

Publicerad

En utredare har haft i uppdrag att analysera marknaden för personlig assistans och sambandet mellan utvecklingen av antalet timmar samt brottslighet knuten till arbetet med den personliga assistansen.

Ladda ner:

Assistansmarknadens utveckling

Fram till år 2011 var assistansmarknaden helt oreglerad vilket förde med sig många oseriösa aktörer och fusk med skattemedel. Sedan 2013 har antalet privata aktörer inom assistansmarknaden minskat och marknaden domineras i dag av fyra stora aktörer. En uppräkning av schablonen har under senare år lett till minskade vinster för områdets aktörer. Utredningen visar att det som främst förklarar vinstnivån är anordnarnas personalkostnader. Oseriösa företag med löner och sociala förmåner som är lägre än gällande kollektivavtal har med den schablonersättning som betalas ut fått en konkurrensfördel mot andra.

Utredningen föreslår bland annat att detta skulle kunna rättas till genom att differentiera schablonersättningen. Assistansmarknaden är i dag den i särklass mest privatiserade välfärdstjänsten i Sverige.

Utvecklingen av antalet timmar

Antalet brukare och genomsnittstimmar per brukare är i dag långt högre än vad som förväntades när LSS och den statliga assistansersättningen infördes 1994. Kostnaderna har kontinuerligt ökat med ungefär 1 miljard kronor per år.

Utredningen pekar på att ökningen av antalet assistanstimmar kan kopplas till lagens utformning: Lagen har en bred målbild men svag tydlighet som vägledning i det förvaltningsmässiga beslutsfattandet. Detta gäller särskilt så kallade övriga behov där det i princip inte finns några begränsningar. Det innebär att ifall brukaren kan beskriva ett behov har denne i regel rätt att få det tillgodosett inom ramen för LSS eller den statliga assistansersättningen. Ökningen av antalet timmar bedöms således inte ha berott på utvecklingen av privata anordnare på marknaden. De har sannolikt påskyndat timutvecklingen men ökningen skulle ha skett ändå.

Fortsatt brottslighet inom området

Eftersom det rör sig om mycket pengar per beslut och brukare menar utredningen att risken för brottslighet inom assistansmarknaden fortsatt är hög, även om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) tillståndsprövning och tillsyn har förbättrats. Under 2017 fick IVO ytterligare pengar för detta. Försäkringskassan försöker hindra oseriösa aktörer men myndigheten saknar befogenheter att kontrollera anordnarna. Utredningen konstaterar att många assistenter saknar grundläggande information och kunskaper om sitt uppdrag samt att det finns förhöjd risk för fusk vid anhörigassistans. Utredningen visar också att det finns risk för människohandel kopplat till assistansersättningen. Läs mer i utredningen.