Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Ladda ner:

Den 12 juli 2016 antog rådet direktiv (EU) om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion.

I promemorian föreslås anpassningar av gällande CFC-regler i inkomstskattelagen för att dessa ska leva upp till de krav som följer av direktivet. Det föreslås också anpassning till gällande CFC-regler vad gäller säkerhetsreserv i bestämmelserna om beskattningsinträde i
bestämmelserna om skadeförsäkringsföretag. Det föreslås
även att vissa ändringar genomförs för att direktivets regler om undanröjande av dubbelbeskattning av delägare i CFC-bolag ska uppfyllas. Direktivets regler gäller skattskyldiga som omfattas av bolagsbeskattning, medan gällande svenska CFC-regler
tillämpas på såväl fysiska som juridiska personer. De förslag som lämnas i promemorian innebär ändringar för delägare i båda kategorierna. Bakgrunden till förslagen är dock att de svenska CFC-reglerna måste leva upp till de krav som uppställs i direktivets CFC-regler.