Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Publicerad

Ladda ner:

Den 12 juli 2016 antog rådet direktiv (EU) om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion.

I promemorian föreslås anpassningar av gällande CFC-regler i inkomstskattelagen för att dessa ska leva upp till de krav som följer av direktivet. Det föreslås också anpassning till gällande CFC-regler vad gäller säkerhetsreserv i bestämmelserna om beskattningsinträde i
bestämmelserna om skadeförsäkringsföretag. Det föreslås
även att vissa ändringar genomförs för att direktivets regler om undanröjande av dubbelbeskattning av delägare i CFC-bolag ska uppfyllas. Direktivets regler gäller skattskyldiga som omfattas av bolagsbeskattning, medan gällande svenska CFC-regler
tillämpas på såväl fysiska som juridiska personer. De förslag som lämnas i promemorian innebär ändringar för delägare i båda kategorierna. Bakgrunden till förslagen är dock att de svenska CFC-reglerna måste leva upp till de krav som uppställs i direktivets CFC-regler.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

    I propositionen föreslås anpassningar av gällande CFC-regler i inkomstskattelagen för att dessa ska leva upp till de krav som följer av rådets direktiv om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt påverkar den inre marknadens funktion (direktivet mot skatteundandraganden).

Laddar...