Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås anpassningar av gällande CFC-regler i in-komstskattelagen, förkortad IL, för att dessa ska leva upp till de krav som följer av rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt på-verkar den inre marknadens funktion (direktivet mot skatteundandrag-anden). Anpassning till gällande CFC-regler föreslås också vad gäller säkerhetsreserv i bestämmelserna om beskattningsinträde och i bestäm-melserna om skadeförsäkringsföretag. Det föreslås även att vissa änd-ringar genomförs för att direktivets regler om undanröjande av dubbel-beskattning av delägare i CFC-bolag ska uppfyllas. Direktivets regler gäller skattskyldiga som omfattas av bolagsbeskattning, medan gällande svenska CFC-regler tillämpas på såväl fysiska som juridiska personer. De förslag som lämnas i lagrådsremissen innebär ändringar för delägare i båda kategorierna.

I lagrådsremissen görs också bedömningen att det inte krävs några lag-ändringar för att genomföra skatteflyktsbestämmelsen i direktivet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.