Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik Fi2018/01103/S2

Publicerad

Ladda ner:

I 2017 års ekonomiska vårproposition angavs
att regeringen avser att arbeta vidare med ett förslag om en avläsningsbar och, bl.a. utifrån ett regionalpolitiskt perspektiv, differentierad vägslitageskatt och att återkomma till riksdagen före mandatperiodens slut. Ambitionen är att regeringen ska lämna en inriktningsproposition om vägslitageskatt före mandatperiodens slut.

I promemorian görs bedömningen att inriktningen bör ändras från en
tidsbaserad till en avståndsbaserad beskattning för tung lastbilstrafik.
Vägslitageskatten bör omfatta vägkategorierna europavägar, övriga
riksvägar och primära länsvägar. Dock bör de delar av detta vägnät som
har en alltför låg trafikintensitet avseende tung trafik undantas från
beskattning. Vidare bör vissa tillägg till vägnätet göras för att undvika att
den tunga trafiken annars leds om till vägar med sämre bärighet. Skatten bör differentieras geografiskt dels utifrån tätorts- och landsbygdskörning, dels utifrån områden där det finns respektive saknas alternativ till vägtransporter.

Skattepliktiga fordon bör vara tunga lastbilar över 3,5 ton.
Differentiering av skatten på fordonstyp bör ske utifrån fasta fordonsegenskaper som avspeglar vägslitage. Denna differentiering bör ske utifrån motorfordonets vikt och antal hjulaxlar samt med hänsyn till
förekomsten av draganordning. Vidare bör differentiering ske utifrån
fordonsegenskaper som avspeglar utsläpp.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition