Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform Ds 2018:12

Publicerad

Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018.

Ladda ner:

Samtidigt med dataskyddsförordningen antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF, nedan dataskyddsdirektivet.

Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 6 maj 2018. I promemorian görs bedömningen att dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet ger utrymme för en sådan särskild reglering om personuppgiftsbehandling som finns i lagen
(2006:444) om passagerarregister.

Samtidigt görs bedömningen att det krävs vissa ändringar i lagen för att anpassa den till de nya regelverken. I promemorian lämnas förslag till sådana ändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

    Den 27 april 2016 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen. Förordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.