Remiss av Ds 2018:12 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform Diarienummer: Ju2018/02809/L7

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Justitiedepartementet på promemorian Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:12).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 september 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.