Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Fi2018/02415/S1

Publicerad

Ladda ner:

I budgetpropositionen för 2018 aviserade och budgeterade regeringen för att skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension i sin helhet ska vara borttagen till 2020. Regeringen uttalade att den återstående skattesänkning bör göras i två steg med den första sänkningen 2019 och den andra 2020. I denna promemoria presenteras ett förslag hur det första steget av två skulle kunna se ut.

Enligt förslaget sänks skatten genom att det förhöjda grundavdraget
förstärks för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst mellan 206 100 och 1 170 800 kronor per år. För personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och har en fastställd förvärvsinkomst som överstiger 1 175 000 kronor per år höjs skatten. Med dessa förändringar i det förhöjda grundavdraget närmar sig beskattningen av förvärvsinkomster för personer över 65 år den som gäller för löntagare under 65 år med jobbskatteavdrag.

Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan