Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension Diarienummer: Fi2018/02415/S1

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
31 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.