Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning Fi2018/02700/V

Publicerad

Ladda ner:

Europaparlamentet och rådet utfärdade i juni 2017 förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (prospektförordningen). Förordningen trädde i kraft den 20 juli 2017. Flertalet av bestämmelserna i förordningen ska tillämpas fr.o.m. den 21 juli 2019. Några bestämmelser började dock tillämpas den 20 juli 2017 och några bestämmelser tillämpas fr.o.m. den 21 juli 2018.
Förordningen innehåller bestämmelser om när prospektskyldighet uppstår, innehållet i ett prospekt och när undantag kan göras från prospektskyldigheten. I förordningen finns också bestämmelser om vilka tillsyns-, utrednings- och ingripandebefogenheter den behöriga myndigheten ska ha.

Den nya lagen och de lagändringar som föranleds av prospektförord-ningen föreslås träda i kraft den 21 juli 2019. Ändringarna i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.