Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning

Publicerad

Ladda ner:

EU-förordning om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (prospektförordningen), som ska tillämpas i sin helhet fr.o.m. den 21 juli 2019, förutsätter att vissa
nationella åtgärder vidtas. I lagrådsremissen föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, som bl.a. ska innehålla de bestämmelser om utrednings- och ingripandebefogenheter som prospektförordningen föreskriver att medlemsstaterna ska införa.