Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Publicerad

Ladda ner:

EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
ska, med vissa undantag, börja tillämpas den 12 augusti 2022. Lagrådsremissen innehåller förslag till kompletterande bestämmelser till EUförordningen.

Det föreslås i huvudsak att

  • Riksgäldskontoret ska utses till resolutionsmyndighet,
  • regeringen ska utöva vissa av det behöriga ministeriets funktioner enligt EU-förordningen,
  • det ska införas möjlighet till två temporära statliga stöd till centrala
    motparter,
  • de nya stöden liksom de stöd som följer direkt av EU-förordningen ska finansieras av stabilitetsfonden, och
  • det ska införas bestämmelser om ingripande mot personer som ingår i ledningen för en central motpart när den centrala motparten har åsidosatt vissa skyldigheter enligt EU-förordningen.

Förslagen innebär att det införs en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen och att ändringar görs i bl.a. lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, lagen om värdepappersmarknaden och offentlighets- och sekretesslagen.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 12 augusti
2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut