Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter Ds 2020:30

Publicerad

Ladda ner:

Denna promemoria föreslår en ny lag med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution
av centrala motparter. I den kompletterande lagen finns en upplysning
om att Finansinspektionen är den behöriga myndigheten
enligt förordningen och i lagen utses Riksgäldskontoret till resolutionsmyndighet. Regeringen ska utöva det behöriga ministeriets
funktioner enligt förordningen. Promemorian föreslår därtill att två, temporära statliga stöd till centrala motparter införs. Förordningen
möjliggör, under vissa villkor, att sådana stöd införs på nationell
nivå. De nya stöden liksom de stöd som följer direkt av förordningen
föreslås finansieras av stabilitetsfonden. Bestämmelser om stöden
införs i den kompletterande lagen medan bestämmelser om
finansiering införs i lagen om statligt stöd till kreditinstitut, som föreslås ändra namn till lagen om statligt stöd till kreditinstitut och om stabilitetsfonden. Promemorian föreslår att bestämmelser om ingripandeåtgärder och sanktioner vid överträdelser av förordningen införs i den kompletterande lagen. Införandet av de statliga stöden föranleder förändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Promemorian lämnar också förslag om överklagandemöjligheter, övergångsbestämmelser och följdändringar i annan lagstiftning.

Den nya lagen och ändringar i befintlig lagstiftning föreslås träda
i kraft den 12 augusti 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 3 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut