Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Statens skolverks och Statistiska centralbyråns möjligheter att behandla känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan m.m. U2018/03059/GV

Publicerad

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas förslag till ändringar i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Syftet är att ge Statens skolverk och Statistiska centralbyrån (SCB) möjlighet att behandla vissa känsliga personuppgifter om elever i vissa skolformer respektive deltagare i folkhögskolan för framställning av statistik över berörda utbildningsformer.

Ladda ner:

Det föreslås att Skolverket ska få behandla känsliga personuppgifter som avser hälsa för elever inom skolformerna grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Det föreslås vidare att SCB ska få behandla känsliga personuppgifter som rör enskilda individers hälsotillstånd för framställning av officiell statistik över folkhögskolan.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition