Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige Fi2018/02823/S3

Publicerad

Ladda ner:

I denna promemoria lämnas ett kompletterande förslag till den
bestämmelse om uthyrning av arbetskraft som beskrivs ovan. Skälet till
kompletteringen är att det under beredningen har framkommit att den
föreslagna uthyrningsregeln skulle kunna träffa vissa koncerninterna
situationer på ett sätt som inte har varit avsett. För att förtydliga att sådana situationer inte ska omfattas av den nya regeln föreslås att arbete i Sverige i vissa fall inte ska ses som uthyrning av arbetskraft även om övriga förutsättningar för att betraktas som sådan är uppfyllda. Det gäller om arbetet i Sverige utförs under högst fem dagar i följd, dock sammanlagt högst 30 dagar under ett kalenderår, och om uppdragsgivare och arbetsgivare ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Den kompletterande bestämmelsen föreslås träda i kraft vid samma
tidpunkt som övriga förslag i lagrådsremissen, dvs. den 1 januari 2019.