Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige Diarienummer: Fi2018/02823/S3

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Kompletterande förslag rörande beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
20 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.