Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Publicerad

I promemorian lämnas förslag som syftar till att motverka de mest allvarliga följderna av ett avtalslöst brexit för de brittiska medborgare som bor och arbetar i Sverige i dag. Förslagen är aktuella endast för det fall Storbritannien skulle lämna EU utan att någon överenskommelse om övergångsregler finns på plats.

Ladda ner:

Summary in English below

Förslagen i promemorian innebär att de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som förlorar sin rätt att bo och arbeta i Sverige till följd av Storbritanniens utträde ur EU ska vara undantagna från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd. Undantaget ska införas i en tidsbegränsad förordning och gälla under en övergångsperiod om ett år. Förslaget innebär att de brittiska medborgarna och deras familjemedlemmar under övergångsperioden får stanna i Sverige under liknande förutsättningar som gäller i dag, vilket ger dem tid och möjlighet att anpassa sig efter den nya situationen.

Det lämnas även förslag på lagändringar som syftar till att underlätta för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. Det föreslås att regeringen ska få meddela föreskrifter som bl.a. möjliggör för den berörda gruppen att beviljas uppehålls- och arbetstillstånd även om de redan befinner sig i Sverige. Det föreslås även en anpassning av bestämmelserna om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, som tydliggör att bl.a. brittiska medborgare får rätt att tillgodoräkna sig tid som de har varit lagligen bosatta i Sverige med uppehållsrätt vid en ansökan om ställning som varaktigt bosatt.

Den tidsbegränsade förordningen föreslås träda i kraft den 30 mars 2019 och lagändringarna den 1 juli 2019.

Proposals to counter the most serious consequences of a no-deal Brexit for UK nationals in Sweden

In the memorandum, proposals are presented that aim to counter the most serious consequences of a no-deal Brexit for United Kingdom nationals currently living and working in Sweden. The proposals will only become relevant should the UK leave the European Union without an agreement on transition regulations being in place.

The proposals in the memorandum mean that UK nationals and their family members who lose their right to live and work in Sweden as a consequence of the UK’s withdrawal from the EU will be exempt from the requirements on residence and work permits. The exemption will be introduced in a time-limited ordinance and apply during a transition period of one year. The proposal means that UK nationals and their family members may stay in Sweden during the transition period under similar conditions to today, giving them the possibility of adjusting to the new situation.

Proposed legislative amendments are also presented that aim to make it easier for UK nationals and their family members to apply for residence and work permits in Sweden. It is proposed that the Government issues regulations that make it possible for the group in question to be granted residence and work permits, even if they are already in Sweden. Also proposed is an adjustment of the provisions on the status of third-country nationals who are long-term residents, making it clear that UK nationals may include the time they have been legally residing in Sweden with a right of residence in an application for long-term residence status.

It is proposed that the time-limited ordinance enter into force on 30 March 2019 and the legislative amendments on 1 July 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

    Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att träda ut ur EU. Ett utträdesavtal har förhandlats fram men godkännandeprocessen har ännu inte slutförts. Det finns en risk att Förenade kungariket lämnar EU utan att ett sådant avtal har godkänts. I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att motverka vissa följder av ett avtalslöst utträde för de brittiska medborgare och deras familjer som har bott i Sverige före utträdet.

Proposition (1 st)

  • Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

    Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att träda ut ur EU. Ett utträdesavtal har förhandlats fram men godkännandeprocessen har ännu inte slutförts. Det finns en risk att Förenade kungariket lämnar EU utan att ett sådant avtal har godkänts. I propositionen lämnas förslag som syftar till att motverka vissa följder av ett avtalslöst utträde för de brittiska medborgare och deras familjer som har bott i Sverige före utträdet.

Svensk författningssamling (1 st)