Remiss av promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit Diarienummer: S2019/00206/SF

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit in till Justitiedepartementet på promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.