Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Kompletteringar till lagen om röstningsrådgivare

Publicerad · Uppdaterad

I promemorian föreslås en ny förordning med bestämmelser om en röstningsrådgivares anmälan av verksamheten till Finansinspektionen och om den årliga redogörelse för verksamheten som en röstningsrådgivare ska offentliggöra. Det föreslås också att Finansinspektionen ska få meddela ytterligare föreskrifter om anmälan och redogörelsen.

Ladda ner:

I promemorian föreslås också förordningsändringar som anger vilka avgifter Finansinspektionen ska ta ut för den verksamhet som berörs och för prövning av anmälningarna.

Författningsändringarna har anknytning till ändringar i EU-direktivet om aktieägares rättigheter.

Förordningarna föreslås träda i kraft den 10 juni 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kompletteringar till lagen om röstningsrådgivare

    I promemorian föreslås en ny förordning med bestämmelser om en röstningsrådgivares anmälan av verksamheten till Finansinspektionen och om den årliga redogörelse för verksamheten som en röstningsrådgivare ska offentliggöra. Det föreslås också att Finansinspektionen ska få meddela ytterligare föreskrifter om anmälan och redogörelsen.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition