Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt Ds 2018:15

Publicerad

Utredarnas uppdrag har varit att överväga och föreslå författningsändringar som är nödvändiga för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna.

Ladda ner:

Utredarna har också haft i uppdrag att överväga och ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som direktivet erbjuder. Av uppdraget framgår att det i största möjliga utsträckning ska undvikas nya administrativa bördor för företagen och bevara systemet med näringslivets självreglering.

Utredarna har även getts möjlighet att – i mån av tid – ta upp andra närliggande frågor som har aktualiserats under utredningsarbetet. I uppdragsbeskrivningen har i detta sammanhang lyfts fram frågan om aktieägares rätt att, framför allt i publika aktiebolag, initiera ärenden på bolagsstämman.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

    Regeringen föreslår att verksamheten hos institutionella investerare och kapitalförvaltare ska göras mer transparent genom att de offentliggör sina principer för aktieägarengagemang.

Proposition (1 st)

  • Nya EU-regler om aktieägares rättigheter

    Regeringen föreslår att verksamheten hos institutionella investerare och kapitalförvaltare ska göras mer transparent genom att de offentliggör sina principer för aktieägarengagemang.