Remiss av Ds 2018:15 Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt Diarienummer: Ju2018/03135/L1

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Ladda ner:

Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 31 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.