Remiss av Ds 2018:15 Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt Diarienummer: Ju2018/03135/L1

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15).

Ladda ner:

Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 31 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.