Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter Ds 2019:12

Publicerad

Ladda ner:

Det övergripande målet med ändringsdirektivet är att öka aktieägarnas engagemang i bolagen. För att uppnå detta är medlemsstaterna enligt direktivet skyldiga att införa vissa särskilda krav i förhållande till intermediärer och aktiebolag.

I promemorian föreslås att vad som avses med intermediär
definieras i lag. En intermediär är kort sagt någon som förvarar eller
administrerar aktier eller för värdepapperskonton. Det föreslås vissa
skyldigheter för svenska intermediärer, i den utsträckning de
hanterar aktier som har getts ut av ett bolag inom EES och är
upptagna till handel på en reglerad marknad, och för intermediärer
från tredjeland, i den utsträckning de hanterar aktier som har getts
ut av ett svenskt aktiebolag och är upptagna till handel på en reglerad
marknad. Intermediärerna ska medverka till att bolagen kan
identifiera sina aktieägare. De ska också underlätta för aktieägarna
att utöva sina rättigheter, bland annat genom att överföra information
mellan bolag och aktieägare. De nya bestämmelserna föreslås gälla
utöver redan befintlig reglering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 3 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

    Regeringen föreslår att det införs vissa särskilda krav som ska underlätta för ett noterat aktiebolag att identifiera ägarna till aktierna i bolaget och underlätta för ägarna att utöva sina rättigheter. Kraven avser i huvudsak överföring av information. De riktas mot dels bolagen, dels juridiska personer som förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton (s.k. intermediärer).

Proposition (1 st)

  • Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter

    Regeringen föreslår att det införs vissa särskilda krav som ska underlätta för ett noterat aktiebolag att identifiera ägarna till aktierna i bolaget och underlätta för ägarna att utöva sina rättigheter. Kraven avser i huvudsak överföring av information. De riktas mot dels bolagen, dels juridiska personer som förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton (s.k. intermediärer).