Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Genomförande av energieffektiviseringsdirektivets bestämmelser om nationella energisparkrav för perioden 2021–2030 I2019/00931/E

Publicerad

I denna promemoria redovisas hur Sverige avser genomföra bestämmelser om ackumulerade energisparkrav för perioden 2021–2030 i enlighet med artiklarna 7, 7a och 7b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EED).

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition