Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Förbättrat genomförande av direktivet om energieffektivitet I2019/01869/E

Publicerad

I denna promemoria föreslås ändringar för att i första hand förbättra genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG. Förslaget genomför även till viss del Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. I promemorian föreslås en ändring i förordningen(2014:348) om energimätning i byggnader som innebär följande.

Ladda ner: