Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Delegation av beslutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden Fi2020/00078/S3

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.

Ladda ner:

Förslagen har sitt ursprung i en promemoria från de båda nämnderna som kom in till Finansdepartementet den 27 december 2017.

Förslagen innebär att Skatterättsnämnden genom särskilda beslut ska få lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked. På motsvarande vis föreslås att Forskarskattenämnden genom särskilda beslut ska få lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att pröva om förutsättningar för skattelättnader finns eller avvisa en ansökan om skattelättnader.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
13 februari 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut