Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner Fi2020/00004/ESA

Publicerad

I promemorian föreslås att en ny sekretessreglering införs i offentlighets- och sekretesslagen till skydd för enskilda för uppgifter i ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner.

Ladda ner:

Sekretessen ska gälla hos Statens tjänstepensionsverk och i domstol för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden och om hur tjänstepensionsmedel har placerats. Sekretessen ska också gälla för uppgift om vad den enskilde i förtid har bestämt avseende förmånstagare i händelse av eget dödsfall (återbetalningsskydd). För uppgift i en allmän handling föreslås att sekretessen ska gälla i högst 70 år.

Sekretessen ska inte hindra att uppgifter lämnas till försäkringsgivare
hos vilken tjänstepensionsmedel placeras för en enskilds räkning. Sekretessen ska inte heller hindra att uppgifter lämnas ut till och hanteras av Pensionsmyndigheten under krig och krigsfara.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)