Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En mer effektiv tillgång till Migrationsverkets personuppgifter för Säkerhetspolisen

Publicerad

Att bekämpa terrorism och brott mot Sveriges säkerhet är ett ytterst angeläget samhällsintresse. För att Säkerhetspolisen, som har huvudansvaret för dessa frågor, ska kunna utföra sitt uppdrag effektivt behöver myndigheten ha tillgång till adekvat information i rätt tid.

Ladda ner:

I promemorian föreslås därför en ändring av utlänningsdataförordningen (2016:30) som innebär att Säkerhetspolisen får medges direktåtkomst till Migrationsverkets personuppgifter i fler fall än i dag. Förslaget innebär att direktåtkomst även ska få medges till sådana uppgifter som Säkerhetspolisen behöver för att fullgöra de uppgifter som avses i 2 kap. 1 § 1–3 a och 4 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Förslaget medför att Säkerhetspolisen får en enklare och mer ändamålsenlig tillgång till sådana uppgifter hos Migrationsverket som myndigheten behöver för sin hantering av ärenden om vidarebosättning och i sin brottsbekämpande verksamhet i övrigt.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition