Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd Fi2020/01853/S3

Publicerad

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Ladda ner:

Det föreslås att anståndsavgiften ska tas ut med 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp från och med den sjunde kalendermånaden efter att anstånd beviljats. Om ett nytt anstånd har beviljats för samma skatter och avgifter som ett tidigare anstånd, får sådana kalendermånader då anståndsavgift inte ska tas ut vara sammanlagt högst sex kalendermånader. Det föreslås även att Skatteverket ska kunna återkalla anstånd helt eller delvis om den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs, om beslutet om anstånd är felaktigt och felaktigheten beror på att den skattskyldige har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller om det finns
synnerliga skäl. Slutligen föreslås det även att om de skatter och avgifter som anståndet avser har satts ned, får Skatteverket återkalla anståndet i motsvarande mån.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition