Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter I2020/01411/TM

Publicerad

Trafikförordningen (1998:1276) kompletteras med en bestämmelse som tillåter att längre fordon och fordonståg än vad som framgår av 4 kap. 17 § får framföras på andra vägar än enskilda om de har en aerodynamiskt utformad förarhytt.

Ladda ner:

Bestämmelsen ska införas i en ny paragraf, 4 kap. 17 e §. Särskilda krav ska kunna ställas på de längre fordonen: lastkapaciteteten får inte öka och fordonstågen ska kunna vända inom vissa angivna radier. Transportstyrelsen ska få meddela föreskrifter om och i enskilda fall besluta om undantag från dessa krav.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition