Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ny punktskatt på övrig tobak Fi2020/02469/S2

Publicerad

I promemorian föreslås att det införs en skatt på så kallad övrig tobak i lagen om tobaksskatt.

Ladda ner:

Syftet med beskattningen är framförallt att komma till rätta med de problem som gränsdragningen och skillnaderna mellan skattepliktig röktobak och tobak som inte är skattepliktig medför, och att motverka fusk. Den tobak som föreslås beskattas benämns övrig tobak och avser tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. Skattebeloppet för övrig tobak ska betalas med samma belopp om för röktobak.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2021 vad gäller bestämmelser om godkända lagerhållare, registrerade distansförsäljare och kompletteringar i skatteförfarandelagen och i övrigt den 1 juli 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31
augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En heltäckande tobaksbeskattning

    Förslaget innebär att det införs en skatt på så kallad övrig tobak som används i samband med tillverkning av vissa tobaksvaror. Den tobaken är skattebefriad i dag vilket har lett till problem med att avgöra vilka tobaksprodukter som ska beskattas och oseriösa aktörer har försökt utnyttja reglerna för att fuska. Skatten föreslås tas ut med samma belopp som för röktobak. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut