Lagrådsremiss från Finansdepartementet

En heltäckande tobaksbeskattning

Publicerad

Förslaget innebär att det införs en skatt på så kallad övrig tobak som används i samband med tillverkning av vissa tobaksvaror. Den tobaken är skattebefriad i dag vilket har lett till problem med att avgöra vilka tobaksprodukter som ska beskattas och oseriösa aktörer har försökt utnyttja reglerna för att fuska. Skatten föreslås tas ut med samma belopp som för röktobak. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Ladda ner:

Syftet är framför allt att komma till rätta med problem kopplat till gränsdragningen och skillnaderna mellan skattepliktig röktobak och tobak som inte är skattepliktig. Förslaget ska även försvåra för de aktörer som medvetet felklassificerar tobaksvaror och hanterar punktskattepliktiga varor illegalt. Det ska även minska risken för dubbelbeskattning i vissa fall.

Den tobak som föreslås beskattas benämns övrig tobak och avser tobak som inte är en del av en levande planta och som inte är skattepliktig som cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus eller tuggtobak. I praktiken kan det handla om obehandlade tobaksblad och visst slags tobakspulver.

I lagrådsremissen föreslås även att:

  • reglerna för distansförsäljning av snus, tuggtobak eller råtobak från andra EU-länder förändras på så sätt att det kommer krävas en anmälan eller godkännande och ställande av säkerhet för att få sälja dessa varor på distans.
  • godkända lagerhållare kan få göra avdrag för redan betald skatt på röktobak som används vid tillverkningen av tobaksprodukter som omfattas av lagen om tobaksskatt.
  • det införs en ny bestämmelse om skattskyldighet för den som yrkesmässigt innehar snus, tuggtobak eller övrig tobak utan att skatt för varorna har redovisats i Sverige.
  • tillämpningsområdet för lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter vidgas så att det även omfattar transporter av snus, tuggtobak samt övrig tobak.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2021 vad gäller bestämmelser om godkända lagerhållare, registrerade distansförsäljare och kompletteringar i skatteförfarandelagen och i övrigt den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En heltäckande tobaksbeskattning

    Förslaget innebär att det införs en skatt på så kallad övrig tobak som används i samband med tillverkning av vissa tobaksvaror. Den tobaken är skattebefriad i dag vilket har lett till problem med att avgöra vilka tobaksprodukter som ska beskattas och oseriösa aktörer har försökt utnyttja reglerna för att fuska. Skatten föreslås tas ut med samma belopp som för röktobak. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut