Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Publicerad

Ladda ner:

Under de senaste månaderna har arbetsbelastningen för bl.a. vård- och omsorgspersonal varit mycket ansträngd på grund av spridningen av det nya coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Samtidigt har det runt om i landet tagits många initiativ för att på olika sätt visa stöd och uppskattning för dem som arbetat under ibland svåra förhållanden. En sådan åtgärd har varit att skänka mat till personal som arbetar inom
sjukvården. Liknande initiativ förekom även i samband med skogsbränderna sommaren 2018, då brandmännen uppmärksammades för sina insatser genom matgåvor från privatpersoner och företag i den då rådande situationen. I vissa fall har den skänkta maten samlats in och administrerats av arbetsgivare och sedan distribuerats vidare till arbetstagare på sådant sätt att bestämmelserna om beskattning av förmån av fri kost som erhålls på grund av tjänst har aktualiserats.

I promemorian föreslås att det införs en skattefrihet för förmån av fri
kost under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar
samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan krav på
motprestation. Förslaget syftar till att från förmånsbeskattning undanta
måltider som lämnas av allmänheten i syfte att visa anställda uppskattning och stöd. Förslaget innebär att förmån av kost som lämnas efter den 31 mars 2020 under sådana förhållanden inte ska tas upp till beskattning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
18 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

    I lagrådsremissen föreslås att det införs en skattefrihet för förmån av fri kost under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation.

Proposition