Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete Fi2021/04054

Publicerad

I promemorian föreslås att karenstiden i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. I dag gäller att ett beslut om godkännande enligt 5 a § samma lag får fattas tidigast 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut.

Ladda ner:

Den föreslagna ändringen innebär att även den arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020–september 2021 kan beviljas stöd enligt de ordinarie reglerna i lagen om stöd vid korttidsarbete. Staten står då för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid. En ansökan om stöd med tillämpning av den föreslagna bestämmelsen ska prövas av Skatteverket. En sådan ansökan kan ges in till Skatteverket tidigast den 1 april 2022 och kan beviljas för stödmånader från och med december 2021.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla den 31 december 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

    I promemorian föreslås att karenstiden i lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. I dag gäller att ett beslut om godkännande enligt 5 a § samma lag får fattas tidigast 24 kalendermånader efter att en tidigare stödperiod löpt ut.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition