Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering Fi2021/03915

Publicerad

I promemorian föreslås att förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under ytterligare en tid ska vara skatte- och avgiftsfri genom införande av en ny, tillfällig lag.

Ladda ner:

Sedan våren 2020 finns en tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Syftet med skattefriheten är att underlätta för arbetsgivare att erbjuda gratis parkering till dem som under pågående pandemi måste ta sig till och från sin arbetsplats, för att därigenom begränsa smittspridningen av sjukdomen covid-19. De nuvarande reglerna är tillfälliga och finns i en lag som upphör att gälla den 31 december 2021.

I promemorian föreslås att förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under ytterligare en tid ska vara skatte- och avgiftsfri genom införande av en ny, tillfällig lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. Den ska dock gälla förmån som lämnas från och med den 1 januari 2022.

Lagen upphör att gälla den 31 mars 2022. Den fortsatta skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering föreslås således gälla förmån som lämnas under perioden 1 januari–31 mars 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition