Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Utvidgad tidsgräns för expertskatt Fi2020/02950/S1

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2021 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2021, och med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med
budgetpropositionen.

I promemorian föreslås att skattelättnaden för experter, forskare och
andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla de tre första åren av den
tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under de fem första åren. Förslaget innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra länder i Europa, däribland Finland och Danmark, vilket gör reglerna mer konkurrenskraftiga.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
18 augusti 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Laddar...