Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Miniminivåer för björn, varg, järv och lo N2020/02821

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Ladda ner:

I förslaget föreslås att miniminivåer för björn, varg, järv och lo inte längre fastställs länsvis utan enbart per rovdjursförvaltningsområde och att förordningsändringarna ska börja gälla den 1 april 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition