Departementsserien och promemorior från Infrastrukturdepartementet

Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

Publicerad

I promemorian finns lagförslag som svarar mot förslagen i regeringens proposition Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (prop. 2020/21:12). Frågan som behandlas i promemorian är vilka krav som bör ställas för att se till att lagförslagen uppfyller syftet att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet.

Ladda ner:

Promemorians förslag skiljer sig från propositionens när det gäller be­räkningen av ett nätföretags samlade investeringsbelopp. Dessutom före­slås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna meddela föreskrifter om skyldighet för elnätsföretag att i en särskild ordning redovisa vilka investeringar som genomförs i en redovisnings­en­het med särskilt investeringsutrymme.

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

    I promemorian finns lagförslag som svarar mot förslagen i regeringens proposition Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (prop. 2020/21:12). Frågan som behandlas i promemorian är vilka krav som bör ställas för att se till att lagförslagen uppfyller syftet att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)