Remiss av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet Diarienummer: I2020/03221

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet . Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 8 januari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.